BAFTA Cymru win for Velindre: Hospital of Hope

Oct 14, 2019

BAFTA Cymru win for Velindre: Hospital of Hope

< Back to all news

Wildflame is extremely proud of everyone involved in this series for this well-deserved win, including our very own Catrin Jones, Llinos Griffin-Williams, Claire Hill and our Creative Partner John Geraint. This series was Produced by Green Bay Media for ITV Wales, prior to them joining forces with Wildflame.

‘I’m thrilled that ‘Velindre: Hospital of Hope’ won the Bafta for best factual series, giving Velindre further recognition for the phenomenal work that they do. Cancer effects so many people in a variety of ways and having a leading cancer centre here in Wales, offering pioneering treatment is incredible. It was a privilege to produce this series and I’m so grateful to all the staff, contributors and their families who allowed us to capture their difficult journeys and trusted us to tell their stories.’ – Catrin Jones, Producer

In her speech, Catrin thanked the staff who work tirelessly at Velindre and extended her gratitude to all of the contributors on the show, saying ‘a big, big, the biggest thank you goes to all of the contributors who allowed us to follow them, it really wasn’t easy for them but they gave over their hearts’ Catrin went on to dedicate the award to Alison, to Rebecca and to Kev, contributors who have unfortunately lost their battle with Cancer.

About the series…

Velindre: Hospital of Hope is a portrait of Velindre Cancer Centre, capturing the human stories behind the cancer statistics and diagnostics.

In this four part series we see first-hand the dedication of the army of staff at Velindre Cancer Centre as they care for their patients. From receptionists to radiographers, clinical psychologists to porters this array of individuals are determined to make the patients’ experience as positive as possible.

Narrated by ITV presenter Ruth Wignall, the series follows the uplifting and emotive stories of the patients as they undergo treatment to the pioneering work of the medical staff. Each 30-minute programme captures the highs and lows inside this very special centre.

Produced for ITV Wales by Green Bay Media, now part of Wildflame Productions

Similar Articles

BAFTA Cymru win for Velindre: Hospital of Hope

14th October 2019

Enillodd Velindre: Hospital of Hope gwobr BAFTA Cymru ar gyfer Cyfres Ffeithiol.

Mae Wildflame yn falch iawn o bawb a gymerodd ran yn y gyfres am y fuddugoliaeth haeddiannol hon, gan gynnwys aelodau o dîm ni Catrin Jones, Llinos Griffin-Williams, Claire Hill ac ein partner creadigol John Geraint. Cynhyrchwyd y gyfres hon gan Green Bay Media ar gyfer ITV Cymru, cyn iddynt ymuno â Wildflame.

‘Dwi wrth fy modd bod Velindre: Hospital of Hope wedi ennill BAFTA am gyfres ffeithiol, sy’n rhoi cydnabyddiaeth bellach i Felindre am y gwaith anhygoel maent yn gwneud. Mae canser yn cael effaith ar gymaint o bobl mewn amryw o ffyrdd ac mae’n anhygoel i gael canolfan ganser blaenllaw yma yng Nghymru sy’n cynnig triniaeth arloesol. Roedd hi’n fraint i gynhyrchu’r gyfres hon ac rwy mor ddiolchgar i’r holl staff, cyfranwyr a’u teuluoedd sydd wedi caniatáu inni ffilmio eu teithiau anodd ac wedi ymddiried ynom i adrodd eu straeon.’ Catrin Jones, Cynhyrchydd

Yn ei haraith, diolchodd Catrin y staff sy’n gweithio’n ddiddiwedd yn Felindre ac estynnodd ei diolchgarwch i’r holl gyfranwyr ar y rhaglen wrth ddweud ‘y diolch mwyaf yn mynd i’r holl gyfranwyr sydd wedi gadael inni eu dilyn, doedd hi ddim yn rhwydd iawn iddynt ond wnaethon nhw roi eu calonnau.’ Aeth Catrin ymlaen i gysegru’r wobr i Alison, Rebecca a Kev, cyfranwyr sydd yn anffodus wedi colli eu brwydr gyda chanser.

Am y gyfres…

Mae Velindre: Hospital of Hope yn bortread o Ganolfan Ganser Felindre, yn cyfleu’r straeon dynol y tu ôl i’r ystadegau a diagnosis canser.

Yn y gyfres 4 pennod, rydym yn gweld yn uniongyrchol ymroddiad y llu o staff yng Nghanolfan Canser Felindre wrth iddynt yn edrych ar ôl eu cleifion. O’r derbynyddion i radiograffwyr, seicolegwyr clinigol i borthorion, mae’r amrywiaeth hon o unigolion yn benderfynol o wneud profiad y cleifion mor gadarnhaol â phosib.

Wedi’i hadrodd gan gyflwynydd ITV Ruth Wignall, mae’r gyfres yn dilyn straeon dyrchafol ac emosiynol y cleifion wrth iddynt gael triniaeth a gwaith arloesol y staff meddygol. Mae pob rhaglen 30 munud yn cyfleu’r uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau y tu mewn i’r ganolfan arbennig iawn hon.

Cynhyrchwyd ar gyfer ITV Cymru gan Green Bay Media, sydd bellach yn rhan o Wildflame Productions

Share This